Algemene voorwaarden FitnessStoffering.nl

KvK-nummer: 63850117

 

Artikel 1 Definities

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de opdrachtgever / afnemer van goederen en diensten van FitnessStoffering.nl.

Artikel 2: Algemeen/toepasselijkheid.

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten tussen FitnessStoffering.nl en de klant, zijnde de wederpartij van FitnessStoffering.nl, waarop FitnessStoffering.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen FitnessStoffering.nl en de klant zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal het betreffende beding in overleg FitnessStoffering.nl en de klant onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes.

Alle aanbiedingen en offertes, daaronder begrepen uitgegeven prospectussen, prijslijsten en bescheiden, zijn uiterlijk veertien dagen geldig en geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een individuele aanbieding/offerte aan de klant bindt FitnessStoffering.nl uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien klant deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum aanvaardt.

De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, erkenningen, technische beschrijvingen e.d., van de juistheid waarvan FitnessStoffering.nl mag uitgaan. De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die leveringen en/of werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief BTW en andere belastingen en accijnzen, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4: Monsters en modellen.

Indien door FitnessStoffering.nl een model of monster is getoond of verstrekt aan klant, dan stemt de zaak overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding. Bij skaistalen en vinylstalen is altijd sprake van aanduiding.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomsten.

Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging door FitnessStoffering.nl aan de klant dan wel door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht en onder de opschortende voorwaarde dat uit de door FitnessStoffering.nl in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardigheid van de klant blijkt. FitnessStoffering.nl is te allen tijde gerechtigd van de klant te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomsten op te schorten tot aan haar verzoek is voldaan.
De klant is aan de door of namens hem gegeven opdracht aan FitnessStoffering.nl gebonden en is gehouden bij annulering of wijziging van de opdracht de door FitnessStoffering.nl ontstane schade, waaronder gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, etc. te vergoeden.

Artikel 6: Prijzen.

Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, lonen e.d. geldend op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en exclusief BTW en overige belastingen, accijnzen, etc. De prijzen gelden exclusief kosten van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

Indien door de klant een bestelling wordt gedaan zonder dat daarbij door FitnessStoffering.nl uitdrukkelijk een prijs is genoemd dan wordt door FitnessStoffering.nl de op het tijdstip van de uitvoering de geldende prijs in rekening gebracht.

Indien FitnessStoffering.nl met de klant een bepaalde prijs overeenkomt is zij desalniettemin na ommekomst van een termijn van veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan. FitnessStoffering.nl  zal deze verhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis brengen van de klant. Indien voornoemde prijsverhoging in totaal meer dan tien procent van de overeen gekomen prijs exclusief BTW bedraagt is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij zulks onverwijld na kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk aan FitnessStoffering.nl mededeelt. De klant heeft in geval van ontbinding van de overeenkomst of annulering geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Levering.

Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een pas­send vervoer in opdracht van FitnessStoffering.nl, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt de af te leveren zaken op de gebruikelijke wijze verpakt.

De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor de klant, tenzij anders is aangege­ven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder c.q. het verlaten van de zaken uit de fabriek, werkplaats of magazijn van FitnessStoffering.nl. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens scha­devergoeding bij verlies en beschadiging. De klant dient zich derhalve desgewenst tegen schade aan de zaken die ontstaan na het verlaten van de fabriek, werkplaats of magazijn van FitnessStoffering.nl te verzekeren.

In het geval FitnessStoffering.nl zelf in overleg met de klant het vervoer van de zaken verzorgt, zal levering van de zaken plaatsvinden bij afgifte aan de klant op het tussen partijen overeengekomen afleveradres.

Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de klant FitnessStoffering.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. In ieder geval is aan de leveringsplicht voldaan indien FitnessStoffering.nl de verkochte/herstelde zaken op het met de klant overeengekomen tijdstip en de overeengekomen locatie heeft aangeboden, waarbij het rapport van degene die voor het vervoer heeft gezorgd als bewijs zal gelden.

Indien vertraging ontstaat doordat omstandigheden zich wijzigen en/of benodigde materialen niet tijdig aan FitnessStoffering.nl geleverd worden, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd gedurende welke de klant enig aan FitnessStoffering.nl verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

Bij overschrijding van de aangegeven levertijden zal de klant nimmer de te leveren zaak kunnen weigeren of de overeenkomst eenzijdig kunnen ontbinden of enige krachtens deze overeenkomst op hem rustende verplichting mogen weigeren na te komen. Evenmin kan overschrijding van de aangegeven levertijd leiden tot schadevergoeding of boete, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Het is FitnessStoffering.nl toegestaan verkochte/herstelde zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten geleverd worden is FitnessStoffering.nl bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

FitnessStoffering.nl is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen overeengekomen is, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8: Reclames.

De klant dient de gekochte/herstelde zaken zo spoedig als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan FitnessStoffering.nl te melden.

Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen zeven doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan FitnessStoffering.nl.

Artikel 9: Beëindigen van de Overeenkomst.

De vorderingen van FitnessStoffering.nl op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan FitnessStoffering.nl omstandigheden ter kennis komen die FitnessStoffering.nl goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen ,of indien FitnessStoffering.nl de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is FitnessStoffering.nl bevoegd de verdere uitvoering van overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van FitnessStoffering.nl om schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materia(a)l(en) waarvan FitnessStoffering.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst niet meer in redelijkheid kan worden gevergd, is FitnessStoffering.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden is schadevergoeding aan de klant te voldoen.

Artikel 10: Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan FitnessStoffering.nl toe te rekenen zijn. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, stakingen in het bedrijf van FitnessStoffering.nl of in bedrijven waarvan FitnessStoffering.nl  voor de nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzien stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan FitnessStoffering.nl afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

FitnessStoffering.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat FitnessStoffering.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van FitnessStoffering.nl opgeschort.

Indien de periode waardoor overmacht nakoming van de verplichtingen door FitnessStoffering.nl niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een geval van verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien FitnessStoffering.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11: Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van FitnessStoffering.nl in verband met de levering van zaken aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te geven.

In het geval van tekortkoming geldt het bepaalde in artikel 12 (garantie), maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens FitnessStoffering.nl.

Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van FitnessStoffering.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel
terugbetaling van de koopprijs.

FitnessStoffering.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.

FitnessStoffering.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FitnessStoffering.nl is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

FitnessStoffering.nl is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en /of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FitnessStoffering.nl of haar ondergeschikten.

Aansprakelijkheid van FitnessStoffering.nl is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

Artikel 12: Garantie

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat FitnessStoffering.nl in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een periode van één maand na levering. Ten aanzien van gebreken welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven.

Alle gebreken waarvan de klant bewijst dat zij binnen voornoemde garantietermijn zijn, ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of door gebruik van slecht materiaal zullen kosteloos door FitnessStoffering.nl worden hersteld. De klant dient te alle tijde FitnessStoffering.nl in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen; elke verhindering doet aanspraken op grond van dit artikel vervallen.

Op door FitnessStoffering.nl door derden betrokken materialen en/of zaken wordt door FitnessStoffering.nl niet meer garantie verstrekt dan aan FitnessStoffering.nl door desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.

De zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de klant slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van FitnessStoffering.nl. Zaken welke worden teruggezonden doch niet defect worden bevonden zullen op kosten van de klant worden teruggezonden waarbij deze tevens verschuldigd wordt de kosten van de door FitnessStoffering.nl naar aanleiding van de klacht ingestelde onderzoeken.

Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuiste behandeling of oordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de klant zelf of derden blijven buiten garantie.

FitnessStoffering.nl kan bij terechte reclamatie voor kiezen de zaak terug te nemen met restitutie van de koopsom of de zaak vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk. In geval FitnessStoffering.nl kiest voor herstel of vervanging, heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Het beweerdelijk niet nakomen van FitnessStoffering.nl van haar garantieverplichtingen ontslaat de klant niet van de verplichtingen welke voortvloeien uit enige met FitnessStoffering.nl gesloten overeenkomst.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud.

FitnessStoffering.nl blijft eigenaar van alle geleverde zaken totdat de klant alle verplichtingen jegens FitnessStoffering.nl heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende overeenkomst of uit overeenkomstige overeenkomsten/ transacties die partijen met elkaar hebben gedaan of zullen doen.

De klant kan de geleverde zaken, waarvan de eigendommen door FitnessStoffering.nl worden voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen van derden.

Artikel 14: Betaling.

Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de op­drachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is exclusief transport of verzendkosten, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft be­taald. Niettemin kan FitnessStoffering.nl kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

Is betaling op rekening afgesproken, dat zal de klant verplichten het factuurbedrag te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. FitnessStoffering.nl kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien FitnessStoffering.nl (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. FitnessStoffering.nl heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke (handels)rente met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moe­ten worden.

In het geval van liquidatie, (voorlopige) surseance van betaling, faillissement van de klant of toepasselijkheid van Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of Pre-pack op de klant zullen de verplichtingen van de klant direct opeisbaar zijn.

Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15: Incassokosten.

Indien de klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is hij verschuldigd de buitengerechtelijke kosten als berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Indien FitnessStoffering.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke executiekosten komen eveneens.

Artikel 16: Vrijwaringen.

De klant vrijwaart FitnessStoffering.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten uit hoofde van intellectuele eigendom op de door de klant verstrekte materialen of gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17: Geschillen.

Op elke overeenkomst tussen FitnessStoffering.nl en klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen FitnessStoffering.nl en klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, kunnen partijen kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.